Thông báo điều chỉnh nội dung giá vật liệu xây dựng quý III/2023 tại điểm mỏ trên địa bàn huyện Quế Sơn (đá xây dựng)

Thông báo điều chỉnh nội dung giá vật liệu xây dựng tại điểm mỏ trên địa bàn huyện Quế Sơn (đá xây dựng) tại Phụ lục II Thông báo số 83/TB-SXD ngày 12/10/2023 của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam về Công bố giá vật liệu xây dựng quý III năm 2023 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Thông báo công bố giá vật liệu xây dựng quý I năm 2023 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Thông báo công bố giá vật liệu xây dựng quý I năm 2023 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

V/v không thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu công trình XD đối với dự án bảo dưỡng, sửa chữa trụ sở, nhà làm việc trên địa bàn tỉnh

V/v không thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng đối với dự án bảo dưỡng, sửa chữa trụ sở, nhà làm việc trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Liên kết website