Thực hiện công tác phân cấp uỷ quyền trong Cải cách hành chính

.

Triển khai thực hiện công tác phân cấp uỷ quyền trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành quyết định số 1833/QĐ-UBND ngày 30/8/2023 về việc uỷ quyền công bố danh mục và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc ngành, lĩnh vực quản lý. Theo đó, UBND tỉnh Ủy quyền người đứng đầu các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh ban hành Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính và Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã theo ngành, lĩnh vực quản lý (kể cả thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh). Ủy quyền người đứng đầu Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh. Thời gian ủy quyền kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực cho đến ngày 30/6/2025.

Nhằm cụ thể hoá và làm rõ hơn cho các cơ quan chuyên môn triển khai thực hiện Quyết định nêu trên, Văn phòng UBND tỉnh đã có văn bản số 968/VPUBND-NCKS ngày 20/9/2023 hướng dẫn thực hiện ủy quyền công bố thủ tục hành chính theo Quyết định số 1833/QĐ-UBND ngày 30/8/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh. 

Việc triển khai phân cấp uỷ quyền này đã tạo điều kiện cho các cơ quan chuyên môn chủ động hơn trong việc công bố, sửa đổi bổ sung, thay thế, bãi bỏ các thủ tục hành chính trong phạm vị quản lý của Ngành mình. Cụ thể, Sở Xây dựng đã căn cứ vào nhiệm vụ được giao tiến hành công bố quyết định sửa đổi bổ sung danh mục thủ tục hành chính trong phạm vi quản lý của ngành xây dựng tại Quyết định số 201/QĐ-SXD ngày 25/9/2023. Các Thủ tục hành chính được sửa đổi bổ sung thuộc lĩnh vực quản lý chất lượng công trình, quản lý thí nghiệm chuyên ngành xây dựng. Thủ tục hành chính được phân cấp từ Trung ương về tỉnh là thủ tục thí nghiệm chuyên ngành xây dựng và thủ tục được thực hiện đến cấp huyên là thủ tục Kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình. Việc phân cấp uỷ quyền này đã làm tăng trách nhiệm của các cơ quan chuyên mốn cấp địa phương và giảm áp lực đối với cơ quan cấp trên, đồng thời gắn với việc phân uỷ quyền sẽ có công tác kiểm tra giám sát để việc thực hiện phân cấp uỷ quyền phát huy hết tính chủ động và thực hiện nghiêm các thủ tục hành chính cho các cơ quan chuyên môn của địa phương.

Tin liên quan

Liên kết website