Tập huấn chương trình MTQG giảm nghèo bền vững

.

Thực hiện Kế hoạch số 20/KH-SXD ngày 04/8/2023 của Sở Xây dựng về tập huấn, giám sát, đánh giá thực hiện Dự án 7 - Dự án nâng cao năng lực và giám sát, đánh giá chương trình hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh năm 2023; tỉnh Quảng Nam có 06 huyện miền núi (Nam Trà My, Bắc Trà My, Đông Giang, Tây Giang, Nam Gang, Phước Sơn) thuộc Đề án.

Từ ngày 20/9/2023 đến ngày 21/9/2023, Sở Xây dựng: ông Trần Bá Tú-Phó Giám đốc Sở Xây dựng, cùng Phòng Quản lý Hạ tầng, Văn phòng Sở, phối hợp với các Sở Ngành tổ chức Tập huấn tại huyện Tây Giang, Đông Giang; ở địa phương có sự tham gia của Lãnh đạo UBND huyện; các phòng Kinh tế Hạ tầng, Kế hoạch-Tài chính; Lao động Thương binh Xã hội; đại diện UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.