Văn bản CCHC

.

Quyết định 996 ngày 15/4/2022 của UBND tỉnh v/v công bố danh mục TTHC được thay thế trong lĩnh vực kinh doanh BĐS thuộc phạm vi chức năng quản lý NN của Sở XD tỉnh Quảng Nam.pdf
Phụ lục kèm theo Quyết định 996 ngày 15/4/2022.pdf
BAN TIN SO 3.2022.pdf
BAN TIN SO 2.2022.pdf
BAN TIN SO 1.2022.pdf
Portals/1/2021/BAN TIN SO 50.pdf
Portals/1/2021/BAN TIN SO 49.pdf
Portals/1/2021/BAN TIN SO 48.pdf
Portals/1//2021/BAN TIN SO 47.pdf 
Portals/1/2021/BAN TIN SO 46.pdf 
Quyết định 3297 ngày 12/11/2021 của UBND tỉnh v/v Công bố Danh mục TTHC sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ trong lĩnh vực nhà ở và phát triển đô thị thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở XD tỉnh Quảng Nam 
Phụ lục kèm theo Quyết định 3297 ngày 12/11/2021 danh mục TTHC sửa đổi, BS và bãi bỏ (UBan tỉnh)
Portals/1/2021/BAN TIN SO 45.pdf
Portals/1/2021/BAN TIN SO 44.pdf
Portals/1/2021/BAN TIN SO 43.pdf
/Portals/1/2021/BAN TIN SO 41.pdf
Quyết định 2241 ngày 09/8/2021 của UBND tỉnh về phê duyệt Danh mục TTHC DVC trực tuyến mức độ 4 lĩnh vực XD thuộc phạm vi quản lý và thẩm quyền giải quyết của Sở XD tỉnh Quảng Nam  
/Portals/1/2021/BAN TIN SO 40.pdf
/Portals/1/2021/BAN TIN SO 39.pdf
/Portals/1/2021/BAN TIN SO 38.pdf
/Portals/1/2021/BAN TIN SO 37.pdf
/Portals/1/2021/BAN TIN SO 36.pdf
/Portals/1/2021/BAN TIN SO 35.pdf
/Portals/1/2021/BAN TIN SO 34.pdf 
/Portals/1/2021/BAN TIN SO 33.pdf 
/Portals/1/2021/BAN TIN SO 32.pdf
/Portals/1/2021/BAN TIN SO 31.pdf
/Portals/1/2021/BAN TIN SO 30.pdf
Phụ lục danh mục TTHC mới ban hành, TTHC được thay thế, sửa đổi, bổ sung và TTHC bị bãi bỏ (ban hành kèm theo Quyết định 1989 ngày 16/7/2021) 
Quyết định 1989 ngày 16/7/2021 của UBND tỉnh v/v Công bố danh mục TTHC mới ban hành, TTHC được thay thế, sửa đổi, bổ sung và TTHC bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm quản lý của Sở XD tỉnh Quảng Nam. 
Quyết định 1410 ngày 26/5/2021 của UBND tỉnh v/v Công bố danh mục TTHC mới ban hành, TTHC được thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở XD tỉnh Quảng Nam. 
Phụ lục danh mục TTHC mới ban hành, TTHC được thay thế (ban hành kèm theo Quyết định 1410) 
/Portals/1/Thongbao/BAO CAO KIEM SOAT TTHC NAM 2020.PDF
/Portals/1/Thongbao/BAO CAO CCHC NAM 2020.PDF
Quyết định 1075 ngày 8/4/2019 của UBND tỉnh Quảng Nam v/v điều chỉnh thời gian giải quyết TTHC tại Danh mục ban hành kèm theo Quyết định 1075 
1076 NGAY 19.4.2021 (UBND).PDF ngày 8/4/2019 của UBND tỉnh v/v Công bố danh mục TTHC bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở XD tỉnh Quảng Nam 
Quyết định 2088 ngày 27/6/2018 của UBND tỉnh về Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền và phạm vi quản lý của Sở XD tỉnh Quảng Nam
Phụ lục số 01 kèm theo Quyết định 2088
Quyết định 2891 ngày 26/9/2018 của UBND tỉnh v/v Công bố danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở XD tỉnh Quảng Nam

Tin liên quan

Liên kết website