DANH SÁCH ĐẢNG BỘ SỞ XÂY DỰNG TỈNH QUẢNG NAM NHIỆM KỲ 2020 - 2025

.

DANH SÁCH ĐẢNG BỘ SỞ XÂY DỰNG TỈNH
QUẢNG NAM NHIỆM KỲ 2020 - 2025 

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

1

Trần Bá Tú 

Phó bí thư

2

Ngô Ngọc Hùng 

UV BTV

3

Huỳnh Ngọc Bá

ĐUV

4

Trần Ngọc Mai 

ĐUV

5

Nguyễn Văn Hiếu 

ĐUV

 6Trịnh Xuân Thái ĐUV
 
 7Đinh Thị Bình   ĐUV
 
 8Phạm Nhữ Quốc 

ĐUV

 9Bùi Anh Tuấn 
 
 ĐUV 

10

Nguyễn Đình Tứ 

ĐUV

Tin liên quan

Liên kết website