CS Giá xây dựng

.

Chỉ số giá xây dựng tháng 4, tháng 5 năm 2024

Chỉ số giá xây dựng tháng 1, tháng 2, tháng 3 và quý I năm 2024

Chỉ số số giá xây dựng tháng 10, tháng 11, tháng 12, quý IV năm 2023 và chỉ số giá năm 2023

Chỉ số giá xây dựng tháng 7, tháng 8, tháng 9 và quý III năm 2023

Chỉ số giá quy đổi năm gốc 2016

Chỉ số giá xây dựng tháng 4, tháng 5, tháng 6, và quý II năm 2023

Chỉ số giá xây dựng tháng 1, tháng 2, tháng 3 và Quý I năm 2023

Chỉ số giá VLXD tháng 10,11,12 và Quý IV.2022.PDF
Chỉ số giá VLXD Quý 3.2022.PDF
Chỉ số giá VLXD Quý 2.2022 
Chỉ số giá VLXD Quý 1.2022 
QĐ 97 C.Bố chỉ số giá XD Quốc gia 2022 
Chỉ số giá VLXD Quý 4 & Năm 2021
Chỉ số giá VLXD Quý 3.2021 
Chỉ số giá VLXD Quý 2.2021
Chi số giá VLXD Quý 1.2021
Chỉ số giá xây dựng Quý 3 & 4/2020
Chỉ sô giá xây dựng Quý 2/2020
Chỉ số giá xây dựng Quý 1/2020 
Chỉ số giá xây dựng Quý 4/2019
Chỉ số giá xây dựng Quý 3/2019
Chỉ số giá xây dựng Quý 2/2019
Chỉ số giá xây dựng Quý 1/2019
Chỉ số giá xây dựng Quý 4/2018
Chỉ số giá xây dựng Quý 3/2018
Chỉ số giá xây dựng Quý 2/2018
Chỉ số giá xây dựng Quý 1/2018
Chỉ số giá xây dựng Quý 4/2017
Chỉ số giá xây dựng Quý 3/2017
Chỉ số giá xây dựng Quý 2/2017
Chỉ số giá xây dựng Quý 1/2017
Chi số giá xây dựng Quý 4/2016
Chỉ số giá xây dựng Quý 3/2016
Chỉ số giá xây dựng Quý 2/2016
Chỉ số giá xây dựng Quý 1/2016
Chỉ số giá xây dựng Quý 4/2015
Chỉ số giá xây dựng Quý 3/2015
Chỉ số giá xây dựng Quý 2/2015
Chỉ số giá xây dựng Quý 1/2015
Chỉ số giá xây dựng Quý 4/2014
Chỉ số giá xây dựng Quý 3/2014
Chỉ số giá Xây dựng Quý 2/2014
Chỉ số giá Xây dựng Quý 1/2014
Chỉ số giá Xây dựng Quý 1/2013
Chỉ số giá Xây dựng Quý 2/2013
Chỉ số giá Xây dựng Quý 3/2013
Chỉ số giá Xây dựng Quý 4/2013
Chỉ số giá xây dựng Quý 1/2012
Chỉ số giá xây dựng Quý 2/2012
Chỉ số giá xây dựng Quý 3/2012
Chỉ số giá xây dựng Quý 4/2012

Tin liên quan

Liên kết website