Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức

CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA SỞ XÂY DỰNG TỈNH QUẢNG NAM

 

I. BAN GIÁM ĐỐC: 

- Ông Ngô Ngọc Hùng - Phó Giám đốc phụ trách;

- Ông Trần Bá Tú - Phó Giám đốc;
- Ông Huỳnh Ngọc Bá - Phó Giám đốc; 

II. CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ 

1. Văn phòng Sở

- Ông Nguyễn Văn Hiếu - Chánh Văn phòng;

- Bà Đinh Thị Bình         - Phó Chánh Văn phòng;
 

2. Thanh tra Sở

- Ông Trịnh Xuân Thái - Chánh Thanh tra;

- Ông Trần Viết Hoa – Phó Chánh Thanh tra;
- Ông Trần Viết Yên - Phó Chánh Thanh tra;
 

3. Phòng Quản lý Hạ tầng

- Ông Trần Ngọc Mai - Trưởng phòng;

- Ông Nguyễn Văn Mạnh – Phó Trưởng phòng;

- Ông Nguyễn Anh Vũ - Phó Trưởng phòng;

4.  Phòng Quy hoạch

- Ông Bùi Anh Tuấn - Trưởng phòng;
  - Ông Đặng Ngọc Tú - Phó Trưởng phòng;
  - Ông Nguyễn Đình Tứ - Phó Trưởng phòng; 

5. Phòng Quản lý xây dựng

- Bà Nguyễn Hoàng Như Trang – Phó Trưởng phòng phụ trách;

III CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP TRỰC THUỘC SỞ

1. Trung tâm Kiểm định chất lượng xây dựng.

- Ông Phạm Nhữ Quốc – Giám đốc;

2. Hội Kiến trúc.

- Ông Trần Bá Tú - Chủ tịch Hội;

- Ông Nguyễn Văn Phong – Phó chủ tịch;

3. Hội Xây dựng.

- Ông Huỳnh Ngọc Bá - Phó Giám đốc; 

4. Công ty Tư vấn Xây dựng (Thuộc Hội Xây dựng)

 - Ông Nguyễn Hữu Hiệp – Giám đốc;

 - Ông Trần Thanh Sơn – Phó Giám đốc. 
 

Tin liên quan

Liên kết website