Văn bản CCHC

Chào mừng Đại hội Đảng bộ Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam lần thứ IX 
Thư viện ảnh

Liên kết website

Enter Title

Quyết định 2241 ngày 09/8/2021 về phê duyệt Danh mục TTHC DVC trực tuyến mức độ 4 lĩnh vực XD thuộc phạm vi quản lý và thẩm quyền giải quyết của Sở XD tỉnh Quảng Nam  
/Portals/1/Thong bao/2021/BAN TIN SO 40.pdf
/Portals/1/Thong bao/2021/BAN TIN SO 39.pdf
/Portals/1/Thong bao/2021/BAN TIN SO 38.pdf
/Portals/1/Thong bao/2021/BAN TIN SO 37.pdf
/Portals/1/Thong bao/2021/BAN TIN SO 36.pdf
/Portals/1/Thong bao/2021/BAN TIN SO 35.pdf
/Portals/1/Thong bao/2021/BAN TIN SO 34.pdf 
/Portals/1/Thong bao/2021/BAN TIN SO 33.pdf 
/Portals/1/Thong bao/2021/BAN TIN SO 32.pdf
/Portals/1/Thong bao/2021/BAN TIN SO 31.pdf
/Portals/1/Thong bao/2021/BAN TIN SO 30.pdf
Phụ lục danh mục TTHC mới ban hành, TTHC được thay thế, sửa đổi, bổ sung và TTHC bị bãi bỏ (ban hành kèm theo Quyết định 1989) 
Quyết định 1989 ngày 16/7/2021 v/v Cong bo danh mục TTHC mới ban hành, TTHC được thay thế, sửa đổi, bổ sung và TTHC bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam. 
Quyết định 1410 ngày 26/5/2021 v/v Công bố danh mục TTHC mới ban hành, TTHC được thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở XD tỉnh Quảng Nam. 
Phụ lục danh mục TTHC mới ban hành, TTHC được thay thế (ban hành kèm theo Quyết định 1410) 
/Portals/1/Thongbao/BAO CAO KIEM SOAT TTHC NAM 2020.PDF
/Portals/1/Thongbao/BAO CAO CCHC NAM 2020.PDF
Quyết định 1075 ngày 8/4/2019 của UBND tỉnh Quảng Nam v/v điều chỉnh thời gian giải quyết TTHC tại Danh mục ban hành kèm theo Quyết định 1075 
Quyết định 1076 ngày 8/4/2019 của UBND tỉnh Quảng Nam v/v Công bố danh mục TTHC bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam
Quyết định 2088 ngày 27/6/2018 của UBND tỉnh Quảng Nam về Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền và phạm vi quản lý của Sở XD tỉnh Quảng Nam
Phụ lục số 01 kèm theo Quyết định 2088
Quyết định 2891 ngày 26/9/2018 của UBND tỉnh Quảng Nam v/v Công bố danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở XD tỉnh Quảng Nam