Văn bản CCHC

Chào mừng Đại hội Đảng bộ Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam lần thứ IX 
Thư viện ảnh

Liên kết website

Enter Title

/Portals/1/Thongbao/2021/BAN TIN SO 13.pdf
/Portals/1/Thongbao/Nam 2016/TIN SO 12.pdf
/Portals/1/Thongbao/2020/BAN TIN SO 11.pdf
/Portals/1/Thongbao/2020/BAN TIN SO 10.pdf
/Portals/1/Thongbao/2020/BAN TIN SO 09.pdf
/Portals/1/Thongbao/2020/BAN TIN SO 08.pdf
/Portals/1/Thongbao/2020/BAN TIN SO 07.pdf
/Portals/1/Thongbao/2020/BAN TIN SO 06.pdf
/Portals/1/Thongbao/2020/BAN TIN SO 05.pdf
/Portals/1/Thongbao/2020/BAN TIN SO 04.pdf
/Portals/1/Thongbao/2020/BAN TIN SO 02.pdf
/Portals/1/Thongbao/2020/BAN TIN SO 01.pdf
/Portals/1/Thongbao/2020/BAO CAO KIEM SOAT TTHC NAM 2020.PDF
/Portals/1/Thongbao/Nam 2016/BAO CAO CCHC NAM 2020.PDF
Quyết định 1075 ngày 8/4/2019 của UBND tỉnh Quảng Nam Về việc điều chỉnh thời gian giải quyết thủ tục hành chính tại Danh mục ban hành kèm theo QĐ 2891
Quyết định 1076 ngày 8/4/2019 của UBND tỉnh Quảng Nam Về việc Công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam
Quyết định 2088 ngày 27/6/2018 của UBND tỉnh Quảng Nam Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền và phạm vi quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam
Phụ lục số 01 kèm theo qđ 2088
Quyết định 2891 ngày 26/9/2018 của UBND tỉnh Quảng Nam Về việc Công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam