CS Giá Xây dựng

Chào mừng Đại hội Đảng bộ Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam lần thứ IX 

Thư viện ảnh

Liên kết website

Enter Title

Chỉ số giá VLXD tháng 10,11,12 và Quý IV.2022.PDF
Chỉ số giá VLXD Quý 3.2022.PDF
Chỉ số giá VLXD Quý 2.2022 
Chỉ số giá VLXD Quý 1.2022 
QĐ 97 C.Bố chỉ số giá XD Quốc gia 2022 
Chỉ số giá VLXD Quý 4 & Năm 2021
Chỉ số giá VLXD Quý 3.2021 
Chỉ số giá VLXD Quý 2.2021
Chi số giá VLXD Quý 1.2021
Chỉ số giá xây dựng Quý 3 & 4/2020
Chỉ sô giá xây dựng Quý 2/2020
Chỉ số giá xây dựng Quý 1/202
Chỉ số giá xây dựng Quý 4/2019
Chỉ số giá xây dựng Quý 3/2019
Chỉ số giá xây dựng Quý 2/2019
Chỉ số giá xây dựng Quý 1/2019
Chỉ số giá xây dựng Quý 4/2018
Chỉ số giá xây dựng Quý 3/2018
Chỉ số giá xây dựng Quý 2/2018
Chỉ số giá xây dựng Quý 1/2018
Chỉ số giá xây dựng Quý 4/2017
Chỉ số giá xây dựng Quý 3/2017
Chỉ số giá xây dựng Quý 2/2017
Chỉ số giá xây dựng Quý 1/2017
Chi số giá xây dựng Quý 4/2016
Chỉ số giá xây dựng Quý 3/2016
Chỉ số giá xây dựng Quý 2/2016
Chỉ số giá xây dựng Quý 1/2016
Chỉ số giá xây dựng Quý 4/2015
Chỉ số giá xây dựng Quý 3/2015
Chỉ số giá xây dựng Quý 2/2015
Chỉ số giá xây dựng Quý 1/2015
Chỉ số giá xây dựng Quý 4/2014
Chỉ số giá xây dựng Quý 3/2014
Chỉ số giá Xây dựng Quý 2/2014
Chỉ số giá Xây dựng Quý 1/2014

Chỉ số giá Xây dựng Quý 1/2013
Chỉ số giá Xây dựng Quý 2/2013
Chỉ số giá Xây dựng Quý 3/2013
Chỉ số giá Xây dựng Quý 4/2013
Chỉ số giá xây dựng Quý 1/2012
Chỉ số giá xây dựng Quý 2/2012
Chỉ số giá xây dựng Quý 3/2012
Chỉ số giá xây dựng Quý 4/2012