DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ SỞ XÂY DỰNG TỈNH QUẢNG NAM

Chào mừng Đại hội Đảng bộ Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam lần thứ IX 

Thư viện ảnh

Liên kết website

ĐẢNG BỘ SỞ XÂY DỰNG TỈNH QUẢNG NAM nhiệm kỳ 2010 - 2015

DANH SÁCH ĐẢNG BỘ SỞ XÂY DỰNG TỈNH
QUẢNG NAM NHIỆM KỲ 2020 - 2025 

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

1

Nguyễn Phú

Bí thư

2

Trần Bá Tú 

Phó bí thư

3

Ngô Ngọc Hùng 

UV BTV

4

Huỳnh Ngọc Bá

ĐUV

5

Trần Ngọc Mai 

ĐUV

6

Nguyễn Văn Hiếu 

ĐUV

 7
Trịnh Xuân Thái  ĐUV
 8 Đinh Thị Bình    ĐUV
 9 Phạm Nhữ Quốc 
ĐUV
 10 Bùi Anh Tuấn 
 ĐUV 

11

Nguyễn Đình Tứ 

ĐUV